Klikker klakker klix

Text: Lore Kleikamp

Musik: Detlev Jöcker

(Steine)

  1. Klikker klakker klix, tikker takker tix, nuppe duppe depperdan, duller daller dollerjan, pukke pakke pix. (Tierstimmen)
  2. Wau wau wau wau wumm, meck meck meck meck brumm, gack gack gack gack kikriki, ruffe schnuffe i-a-i, sirre surre summ. (Scheren)
  3. Sille sulle sap, zille zulle zapp, schnippe schnuppe schnappdiwupp, feise fuse fallerup, baule daule dapp. (Das kaputte Moped)
  4. Pitter patter paus, knitter knatter knaus, buffta buffta bufftarom, wuppta wuppta wupptadom, umper amper aus.
Hier drin findet ihr das Lied
Klikker klakker klix